تجزیه و تحلیل ردیف

تجزیه و تحلیل ردیف موسیقی ایران

مدرس: فرشاد توکلی

در نوجوانی به کمک علی خاورمنش با موسیقی ایرانی، به ویژه ساز سه‌تار آشنا شد. سه سالی بی معلم، سه‌تار را بر مبنای آثاری که منتشر می‌شد تجربه کرد. سپس از 1370 هم‌زمان با فراگیری ردیف میرزاعبدالله نزد وحید بصام، به کلاس‌های مجید کیانی راه یافت تا زیر نظر او نوازندگی استادان قدیمِ سه‌تار، خصوصاً ابوالحسن صبا، را عملاً بررسی و تجربه کند. هفده سال بر این هدف و فعالیت‌هایی از این دست گذشت: بررسی عملی و نظری ویژگی‌های سبکی سه‌تارنوازان برجسته‌ی آغاز قرن، مطالعه‌یِ انتقادیِ مهم‌ترین رساله‌های قدیمی موسیقی با تاکید بر گام‌ها و فواصل موسیقایی، مطالعه و مقایسه‌ی ردیف‌ها و روایت‌های موسیقی ایرانی، تحصیل موسیقی‌شناسی در دانشگاه تهران، مقاله‌نویسی در حوزه‌ی موسیقی، تدریس سه‌تار و تحلیل ردیف، فعالیت‌های صنفی موسیقی و... . کنسرت‌ها و نگارش و انتشار مقاله‌های تخصصی، دو دهه آموزش، راهنمایی چندین پایان‌نامه‌ی دانشگاهی و هم‌چنان آموختن و نواختن، دیگر ارتکاباتِ او تا به امروز بوده است.