کارگاه استاد ارشد تهماسبی برگزار شد

دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های تخصصی سپیدار برگزار شد.

این کارگاه با عنوان بررسی فرم های موسیقی ایرانی به ویژه تصنیف، با تدریس استاد ارشد تهماسبی در تاریخ 22 بهمن ماه 95 در آموزشگاه موسیقی باغ نغمه ها تشکیل شد.