هنر و تکنولوژی

 باغ‌نغمه‌ها برگزار می‌کند:
از مجموعه کارگاه‌های "سپیدار"

"هنر و تکنولوژی"
تحلیل و نقد فلسفی

مدرس: آیدین کیخایی

نسبت هنر و تکنولوژی در جهان امروز چیست؟ در این کارگاه، در دو سطح کلی و جزیی به این پرسش می‌پردازیم. در سطح جزیی، تکنولوژی را به معنای انواع و اقسام ابزارها و وسایل و فناوری‌های گوناگونی درنظر می‌گیریم که هر روزه به بازار عرضه می‌شوند و با سرعتی سرگیجه‌آور زندگی ما را دستخوش تغییر می‌کنند. در این بخش، به ویژه به تاثیر ظهور تکنولوژی‌های اینترنتی و دیجیتال بر فعالیت هنری خواهیم پرداخت. در سطح کلی، تکنولوژی را به عنوان یک فرآیند اجتماعی در نظر می‌گیریم که علاوه بر وسایل و ابزارها و فنون، شامل روابط انسانی و ساختار اقتصادی نیز هست. به این معنا، تکنولوژی مفهومی است که کلیت وضع موجود را تعریف می‌کند تا جایی که می‌توان جهان امروز را جهان تکنولوژیک نامید. اما هنر نیز، در معنای غایی و ناب آن، با کلیت زندگی انسان سر و کار دارد. بنابراین، پرسشِ کلی در شرایط کنونی، پرسش‌ از وضعیت و جایگاه هنر در جهان تکنولوژیک خواهد بود.
بدیهی است که دو سطح جزیی و کلی مجزا و مستقل از یکدیگر نیستند بلکه به صورت ارگانیک و درونی با یکدیگر ارتباط دارند. تلاش ما این خواهد بود که هم در حین تحلیل و هم در بخش گفت و گو و مباحثه جمعی این رابطه را پیوسته مدنظر داشته باشیم.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید.

Instagram.com/baghenaghmeha

Telegram.me/baghenaghmeha