سنتور

ساز از جعبه­ای ذوذنقه­ای شکل تشکیل شده که اضلاع آن عبارتند از:

بلندترین ضلع، نزدیک به نوازنده؛ کوتاه­ترین ضلع و موازی با ضلع قبلی و دور از نوازنده؛ و دو ضلع جانبی با طول برابر، دو ضلع قبلی را به طور مورب قطع می­کند. ارتفاع سطوح جانبی 8 تا 10 سانتیمتر است.

جعبۀ سنتور مجوف است و تمام سطوح جعبه چوبی است. بر روی سطح فوقانی دو ردیف خرک چوبی قرار دارد، ردیف راست نزدیکتر به کنارۀ راست ساز است و ردیف چپ کمی بیشتر با کناره چپ فاصله دارد (فاصلۀ بین هر خرک ردیف چپ تا کنارۀ چپ را «پشت خرک» می­نامند). از روی هر خرک چهار رشته سیم همکوک عبور می­کند، ولی هر سیم به گوشی معینی پیچیده می­شود. گوشی­ها در سطح جانبی راست کار گذاشته شده­اند. سیم­های سنتور به دو دستۀ «سفید» (زیر) و «زرد» (بم) تقسیم می­شوند. دستۀ سیم­های سفید بر روی خرک­های ردیف چپ، و سیم­های زرد بر روی خرک­های ردیف راست به تناوب قرار گرفته­اند طول قسمت جلوی خرک در سیم­های سفید، دو برابر طول آن در قسمت پشت خرک است و می­توان در پشت خرک نیز از سیم­های سفید استفاده کرد (صدای آن به نسبت عکس طول، یک اکتاو نسبت به صدای قسمت جلوی خرک بالاتر است).

اساتید ساز سنتور