سه تار

شکل ظاهری آن مانند تار است، با این تفاوت که شکم آن یک قسمتی، گلابی شکل و کوچک­تر است، سطح رویی کاسۀ (صفحه) سه­تار نیز چوبی است؛ سه­تار چهار سیم دارد.

خرک سه­تار کوتاهتر از خرک تار بوده، و دستۀ آن نیز از دستۀ تار نازکتر است، سه­تار فاقد «جعبۀ گوشی» است و گوشی­های چهار گانۀ آن، دو عدد در سطح جلویی انتهای دسته (سر ساز) و دو تای دیگر در سطح جانبی چپ ( در هنگام نواختن در سطح بالایی) کار گذاشته شده­اند.

تعداد دستان­های سه­تار به طور معمول، مانند تار 28است.

سه ­تار با ناخن انگشت اشاره (و گاه توأم با ناخن انگشت وسطی) دست راست نواخته می­شود. به عبارت دیگر «مضراب» سه­تار در واقع ناخن انگشتان نوازنده است .

اساتید ساز سه تار