دف

ساز دف ساز بسیار قدیمی است که پیدایش آن را می توان به دوره ی مادها و یا حتی پیش از آن تخمین زد. در نگارگری های موجود در تحت جمشید و طاق بستان ساز دف به خوبی مشاهده می شود. با این وجود این ساز تا دو دهه قبل در محفل های خصوصی مورد استفاده قرار می گرفت. اما در سال های اخیر به خاطر جذابیت ریتمیکی که این ساز دارد به صورت گسترده بین مردم رواج یافته است. به گونه ای که در اکثر کشورهای جهان نوازندگی حرفه ای سازهای کوبه ای این ساز را به خانواده ی سازهای کوبه ای افزوده اند و نتایج مطلوبی نیز گرفته اند. البته عملکرد پیشینیان در موقعیت این ساز در عرصه جهانی حائز اهمیت است .

اساتید ساز دف